Gia đình là gì

Định nghĩa gia đình là gì trong từ điển Theo Từ điển Tiếng Việt: “Gia đình là tập hợp người sống chung thành một đơn vị nhỏ…